• Česky
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Español
  • русский

Kontakt

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79
533 53 Pardubice

Tel.: +420 464 646 414
Fax: +420 464 646 415
E-mail: vst@vst.cz

Aktualności

01. 04. 2016 POWTECH 2016

Firma VST Engineering, w dniach 19.04. 2016 – 21.4. 2016 uczestniczyła w targach POWTECH w Norymberdze.

08. 01. 2016 VST Engineering wzmacnia swoją pozycję na rynku

Spółka  VST Engineering z sukcesem zakończyła budowę zupełnie nowej powierzchni magazynowej i staje się silniejsza w konkurencyjnym środowisku na rynku

06. 10. 2015 SOLIDS 2015

Firma VST Engineering, w dniach 04.11. 2015 – 05.11. 2015 uczestniczyła w targach SOLIDS w Dortmund.

Wybuch pyłów

Wybuch jest gwałtownym spalaniem (utlenianiem), które charakteryzuje wzrost temperatury i ciśnienia. Do wybuchu może dojść wtedy, kiedy wybuchowa atmosfera zetknie się ze źrodłem, które może ją zapalic.

 

Dlaczego trzeba się zajmować wybuchem?
Pomimo, że wybuchy nie są codziennym wydarzeniem, nie można lekceważyć możliwego ryzyka wybuchu. Skutkiem są zazwyczaj rozległe uszkodzenia urządzeń technologicznych, ewentualnie budynków, ale w wyniku tych destrukcji również utrata życia pracowników w zasięgu wybuchu.

 

Czy w Twojej firmie istnieje zagrożenie wybuchem?

Ryzyko wybuchu występuje we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest wszędzie tam, gdzie się transportuje, magazynuje, przetwarza lub manipuluje z pyłem lub substancjami ze znaczną zawartością pyłu, który
tworzy z powietrzem wybuchową atmosferę.

 

Wszystko zależy od tego, z jaką substancją się pracuje. Większość pyłów tworzy wybuchowe mieszanki z pyłami niepalnymi.

 

Dla przykładu można wskazać kilka rodzajów pyłów, które tworzą wybuchowe mieszanki. Do pyłów tworzączych wybuchowe mieszanki należy: węgiel brunatny i kamienny, lignit, siarka, węgiel, żywice, biomasa, zboża i wyroby z nich, cukier, suszone mleko, mączki kostne i mięsne, pasze, tworzywa sztuczne, farmaka, tonery, farby proszkowe, pyły metalowe (aluminium, magnez, tytan, cynk i ich stopy) itp.

 

Wybuchową atmosferę tworzy mieszanka wybuchowej substancji z powietrzem. Nawet, jeżeli w urządzeniach nie ma powietrza, ale na przykład spaliny, wybuch nie jest wykluczony, ponieważ graniczne stężenie zależy od szeregu innych warunków (np. temperatury).

 

Jeżeli w takim urządzeniu jest obecne źródło inicjacji, dojdzie do inicjacji wybuchowej atmosfery. W normach technicznych podane jest w sumie trzynaście źródeł inicjacji, w realnych warunkach spotykamy się tylko z kilkoma z nich. Zdolność inicjowania wybuchowej atmosfery zależy teżod jakości tego źródła i powiązaną z wybuchowymi parametrami substancji, przede wszystkim z jej minimalną energią inicjacji i temperaturą zapłonu. Do najczęściej występujących źródeł inicjacji na zewnątrz urządzeń przemysłowych należą urządzenia elektryczne, gorące powiechrznie, iskry lub pożary powstałe podczas utrzymania, ew. wyładowania atmosferyczne. Większość z tych źródeł inicjacji można z powodzeniem wykluczyć stosując prewencje.

 

Wewnątrz urządzeń najczęściej występują iskry mechanicznego pochodzenia, gorące powiechrznie, płomień lub gorące cząstki, wyładowania elektrostatyczne lub urządzenia elektryczne. Typowe jest, że źródła inicjacji są trudne lub niemożliwe do wykluczenia.

 

Jakie są typowe zakłady gdzie występuje zagrożenie wybuchu pyłów?
Typowymi zakładami z ryzykiem wubuchu pyłów są: ciepłownie, elektrownie, młyny, cukrownie, wytwórnie pasz, silosy, produkcja tworzyw sztucznych, produkcja mebli, lakiernie proszkowe i inne zakłady lub ich części, w których dochodzi do rozdrabniania i mielenia materiału, aspiracji lub separowania pyłu, magazynowania pyłu lub substancji z jego dużą zawartością transportu mechanicznego lub pneumatycznego, suszenia, mieszania itp. W tych zakładach ryzyko wybuchu występuje na pewno i to minimalnie w którejś części zakładu lub w którymś urządzeniu.

 

Jakie są typowe urządzenia z ryzykiem wybuchu pyłów?

Typowymi urządzeniami z ryzykiem wybuchu są młyny, kruszarki, filtry, przesiewacze, elewatory, urządzenia do transportu pneumatycznego, zasobniki i silosy, cyklony, suszarnie itp.

 

Jak minimalizować ryzyko wybuchu pyłu w zakładzie lub urządzeniu?

Jeżeli nie ma możliwości zapobiegania wybuchowi, konieczne jest zabezpieczenie urządzenia. Celem zabezpieczenia jest ograniczenie skutków ewentualnego wybuchu na możliwy do przyjęcia poziom. Urządzenia, które są do tego celu przeznaczone, nazywają się systemami ochronnymi.

 

Czy w swojej firmie postępujesz odpowiedzialnie?

Nie wolno narażać swoich pracowników na ryzyko wybuchu ani ryzykować straty dobrej opinii. Wybuch nie jest tylko teoretycznym ryzykiem, a ochrona przed nim jest świadectwem wysokiego stopnia odpowiedzialności oraz odpowiedniego podejścia do zapewnienia bezpiecznej pracy.

 

Oferta do pobrania