Warunki użycia

Właścicielem i administratorem stron internetowych www.vst.cz jest spółka VST, Engineering, spol. s r.o. (dalej tylko właściciel), ID 25264087, VAT CZ25264087, zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Okręgowym Hradeci Králové, sygnatura akt C 11160.

Właściciel, zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U. (ustawa o prawach autorskich) jest uprawniony do wykonywania praw własności niniejszych stron internetowych (dalej tylko strony).

Właścicielowi przysługują wszelkie prawa wynikające z licencji według ustawy o prawach autorskich w odniesieniu do treści stron, łącznie z tekstem i ich designem, rysunków technicznych, grafiki, wszystkich wyobrażeń na tych stronach, oraz wyboru i sposobu uporządkowania plików zamieszczonych na tych stronach.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się, że korzystają z tych stron będzie się kierować przepisami prawnymi i innymi obowiązującymi na terytorium Republiki Czeskiej, dobrymi obyczajami i niniejszymi warunkami, i nie będzie w żaden sposób szkodzić dobremu imieniu właściciela ani pozostałych użytkowników.

Użytkownik nie może ingerować do bezpieczeństwa tych stron, nie może wykorzystywać tych stron do przekazywania szkodliwych plików, ani starać się przeniknąć do niedostępnych publicznie sekcji tych stron, oraz nie może ingerować do treści i istoty technicznej stron. Użytkownik nie może również wykorzystywać stron do rozsyłania niechcianych wiadomości.

Użytkownik jest obowiązany szanować prawa autorskie właściciela. Materiały na tych stronach są chronione prawem autorskim a ich bezprawne wykorzystanie może oznaczyć naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o znakach towarowych i innych przepisów prawnych.

Ograniczenie odpowiedzialności właściciela

Treść tych stron ma tylko informacyjnyniewiążący charakter. Właściciel nie odpowiada za prawidłowość i kompletność informacji podanych na tych stronach i może kiedykolwiek i bez uprzedzenia dokonywać ich zmian.

Zamieszczenie jakichkolwiek danych i informacji na tych stronach, z wyjątkiem niniejszych warunków, nie ma charakteru czynności prawnej zmierzającej do powstania stosunku prawnego między właścicielem i użytkownikiem.

Właściciel nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie, nadzwyczajne lub następcze szkody po stronie użytkownika wynikające z korzystania z tych stron lub korzystania z innych stron internetowych należących do trzecich podmiotów, które można odwiedzić za pośrednictwem linków z niniejszych stron.

Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reklamę, ew. inną formę propagacji realizowanej przez jakikolwiek trzeci podmiot za pośrednictwem niniejszych stron.

Wszystkie inne okoliczności korzystania ze stron, które nie są podane jednoznacznie w niniejszych warunkach, podlegają obowiązującemu porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej.

VST Engineering

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79, 533 53 Pardubice
Republika Czeska

Do pobrania

Prezentacja
firmy